۰۴
بهمن

نحوه نصب فریم داکت اسپلیت

  • فریم ها باید به حالت کاملا تراز نسبت به دیواره های پروژه نصب گردند و نباید دارای سرو ته باشند.
  • اتصال میله های راد باید به حالت عمود نسبت به دستگاه متصل گردند و اتصال با کج کردن میله های راد قابل قبول نیست.
  • سایز واشرها باید متناسب با دستگاه باشند.

  • میله راد مورد استفاده برای دستگاه ها باید حداقل از سایز 10 برای دستگاههای تا ظرفیت 36000 و ظرفیت 36000 بالاتر از سایز 12 استفاده شود.
  • کلیه قوطی ها باید حداقل سایز دو باشند در صورت استفاده از نبشی باید از نبشی سایز 3 استفاده شود.
  • کلیه نبشی ها و محل اتصال جوش ها باید ضدزنگ زده شود .
  • محل اتصال نبشی ها به یکدیگر باید به صورت کامل جوش داده شود

توجه: فریم ها باید به صورت کامل به سقف جوش داده شود و هرگونه خم کردن میلگرد  و اتصال فریم به آن مجاز نمی باشد.