اجرای زیرساخت سیستم داکت اسپلیت پروزه توسط شرکت آوش سرویس صورت گرفته است.