این پروژه در منطقه مرزداران اجرا و راه اندازی شده است.