اجرا زیرساخت ، نصب و راه اندازی سیستم های تهویه این پروژه توسط شرکت آوش سرویس انجام پذیرفته است.