اجرای زیر ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه های VRF  این پروژه توسط شرکت آوش سرویس صورت پذیرفته است.